Yhteistyöosaamista työpaikallesi

"Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa" - Aristoteles

Yhteistoiminta

Hyvä yhteistoiminta perustuu ymmärrykseen, että yhteistoiminnalla syntyy parhaat ratkaisut ja molempien osapuolten haluun toimia yhteisen tavoitteen hyväksi. Luottamus, arvostus ja psykologinen turvallisuus ovat yhteistoimintaryhmien tuloksellisen toiminnan keskeisiä edellytyksiä. Niiden rakentamiseen kannattaa satsata.

Jos yhteistyö takkuaa ja asiat junnaavat paikallaan, voi olla hyödyllistä pyytää ulkopuolista neutraalia asiantuntijaa avuksi. Tero ja Kari ovat kokeneita yhteistoiminnan asiantuntijoita, jotka ovat auttaneet monia yhteistoimintaryhmiä eteenpäin. Heidän johdolla voidaan yhteistyön esteet tunnistaa ja löytää ratkaisut niiden poistamiseen. Uudistettujen ajatus- ja toimintamallien myötä saadaan yhteistyö sujumaan ja asiat tehokkaammin käytäntöön. Otteemme on positiivinen ja ratkaisukeskeinen.  

Yhdessä kehittäminen

Liian usein kehittäminen jää ideointiasteelle, eikä parannustoimenpiteitä saada vietyä käytäntöön, ja pysyvät tulokset jäävät saavuttamatta. Kehitysprojektien onnistunut läpivieminen edellyttää systemaattista toimintaa, jossa kaikki vaiheet ovat tärkeitä. Päävaiheet ovat: Kehittämispäätös - Analysointi - Suunnittelu - Toteutus - Seuranta - Tulosten analysointi. 

Prosessin eri vaiheissa tarvitaan työkaluja, joiden avulla koko ryhmä saadaan osallistumaan ja sitoutumaan muutosprosessiin. Näin varmistetaan projektin onnistunut lopputulos. 

Me autamme asiakasorganisaatiotamme oppimaan kehittämismallin, jonka avulla kehittäminen sujuu onnistuneesti. Kehittämismallia voidaan käyttää jatkossa kaikenlaisiin kehitysprojekteihin, eikä ulkopuolista apua enää tarvita.

Luottamus ja psykologinen turvallisuus

Luottamus ja turvallisuuden tunne ovat tutkitusti kaikkien huipputuloksia tuottavien ryhmien taustalla. Ne ovat tunnetiloja, joiden syntymistä voidaan määrätietoisella työllä edesauttaa. Esimiehen esimerkki on tärkein, mutta jokaisella ryhmän jäsenellä on vastuu asiasta. Yksikin henkilö voi tutkimuksen mukaan vaikuttaa jopa 30-40% heikentävästi ryhmän tuloksellisuuteen!

Turvallisuuden tunteen aikaan saaminen edellyttää ymmärrystä ja omakohtaista asian prosessointia. Käytäntöön vieminen tiimeihin sisältää neljä vaihetta: ryhmään kuulumisen turvallisuus, oppimisen turvallisuus, osallistumisen turvallisuus ja haastamisen turvallisuus. Vaiheet etenevät prosessin myötä, ja viimeisin vaihe vaatii eniten turvallisuutta tuekseen. Radikaali uudistuminen edellyttää haastamisen turvallisuutta. Pitää olla "Safe enough to dare", kuten Abraham Maslow jo totesi.

Osallistavan johtamisen taidot

Yhteisten tavoitteiden saavuttaminen on paljolti kiinni esimiehen kyvystä saada kaikkien osaaminen ja tietotaito ryhmän käyttöön. Hyvä esimies ymmärtää millä tavoin toimimalla saa ihmiset toimimaan yhteistyössä, innostumaan ja sitoutumaan. Hän osaa ohjata, tukea ja kannustaa juuri sopivassa määrin. Hän saa myös työntekijät ymmärtämään mitä kaikkea ammatillisuus pitää sisällään nykypäivänä, ja saa heidät omalla esimerkillään toimimaan ammatillisesti ja tavoitehakuisesti.

Me autamme esimiehiä toteuttamaan osallistavaa ja valmentavaa johtamistapaa, sekä annamme tarvittavat työkalut heidän käyttöönsä.

Henkinen johtajuus

Sisäisen viisauden, intuition ja inspiraation avaaminen

Henkinen johtajuus edellyttää normaali älyn (IQ) ja tunneälyn (EQ) lisäksi henkistä älykkyyttä (SQ), jonka avulla luomme merkityksellisyyttä, visioita ja arvoja. Henkinen älykkyys pitää sisällään mm. seuraavia ominaisuuksia: itsetietoisuus, kyky olla läsnä ja spontaani, toimia ja elää arvojensa ja periaatteidensa mukaisesti, kyky nähdä asioiden laajempi yhteys, myötätuntoisuus, erilaisuuden arvostaminen, rohkeus puolustaa näkemyksiään, nöyryyttä palvella osana suurempaa kokonaisuutta, kyky mennä syvemmälle asioiden ytimeen, kyky uudelleenarvioida tilanteita, kyky oppia vastoinkäymisistä ja virheistä, halua palvella ja antaa takaisin saamansa hyvä (Danah Zohar / MIT Harvard). 

Turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen, tiimin tukeminen ja rakentavan suhtautumisen säilyttäminen vaikeissakin tilanteissa edellyttää esihenkilön sisäistä luottamuksen ja turvallisuuden tunnetta. 

Turvallisuus ja itseluottamus syntyy hyvän itsetuntemuksen myötä. Hyvä itsetuntemus kehittyy kun henkilö alkaa tarkastella ja tiedostaa omia rajoittavia ajatus- ja tunnemallejaan, ja aktiivisesti muuttaa niitä positiivisemmiksi. Olemme alitajuisten rajoittavien uskomustemme toteuttajia vain niin kauan, kunnes tulemme niistä tietoiseksi ja aktiivisesti muutamme ne toisiksi. Tämä on syvempää itsensä johtamista, jonka voi oppia.

Sisäinen harmonia mahdollistaa intuition ja sisäisen viisauden käytön päivittäisessä johtamistyössä. Esihenkilö alkaa vähitellen luopua erilaisista opituista rooleista, ja kohtaa arjen haasteet aitona itsenään. Omaan sisäiseen viisauteen yhteydessä oleva aito itse tietää intuitiivisesti kuinka käyttäytyä eri haastavissa tilanteissa. Hän ei enää ole erilaisten "työkalujen" ja opittujen käyttäytymismallien varassa. Henkinen johtajuus on läsnäoloa ja toimintaa, joka tukee muita työyhteisön jäseniä suoriutumaan tehtävistään ja auttaa heitä löytämään oman henkisen ja fyysisen tasapainotilansa ja sen myötä parhaan suorituskykynsä.

Henkiseksi johtajaksi kehittyminen vaatii pitkäaikaista sitoutumista oman itsen rehelliseen havainnointiin. Se edellyttää määrätietoista tahtoa vapautua rajoittavista vanhoista ajatus- ja tunnemalleista, ja halua avata tie oman korkeamman itsen ohjaukselle. Se on tie sisäiseen viisauteen, joka on kaikille saavutettavissa.